Piáu-hiān-hêng

(Tùi Piáu-hiàn-hêng choán--lâi)

Piáu-hiān-hêng (Eng-gí: phenotype) sī chi̍t-ê seng-bu̍t-thé sin-ku téng ē-tàng hong koan-chhat--tio̍h ê sèng-chit, i sī siū ûi-thoân-hêng (genotype) kap khoân-kéng ê kau-hō͘ chok-iōng koat-tēng--ê.

Tong chi̍t-ê ûi-thoân-chú ê chok-iōng hō͘ hián-sèng ê tùi-ngó͘-chú (allele) piáu-hiān khàm tiâu--ê; hit-ê ûi-thoân-hêng chio̍h bô tùi piáu-hiān-hêng ū éng-hióng.

Siū-tēng khoân-kéng in-sō͘ ê chok-iōng, sio-kâng ûi-thoân-hêng ê nn̄g sian seng-bu̍t-thé, in ū khó-lêng ū bô-kâng ê piáu-hiān-hêng.

Chham-khó

siu-kái
  • Robert Hine (2005). The Facts On File Dictionary of Biology (4 pán.). Facts On File. ISBN 978-0-8160-5647-7.