Şş

Ş, sió-pún ş, hō chò S-cedilla, sī chi̍t-ê ēng tī Azerbaijan-gí, Gagauz-gí, Thó͘-ní-kî-gí kap Turkmen-gí ê jī-bó. Lēng-gōa tī Tatar-gí, Bashkir-gí, Kazakh-gí, Chechen-gí, kap Kurd-gí ê Lô-má-jī mā ū ēng tio̍h.

Ho͘-im siōng it-poaⁿ sī tùi-èng /ʃ/, chheng kok-gûn chhat-im.

Romania-gí jī-bú ê Ș (S-comma), tī chá-kî pán-pún ê Unicode, hông tòng chò sī Ş ê piàn-hêng, só͘-í bô siu tī Unicode piau-chún lāi-bīn. Kàu Unicode 3.0 ê sî chiah sin ka-ji̍p, chin chē Romania bûn-pún iáu koh sú-iōng Ş.