Ūi-iāmūi ê liâm-mo̍·h hoat-giām ê pēⁿ-lí piàn-hòa, it-poaⁿ pun kip-sèng ūi-iām kap bān-sèng ūi-iām 2 chióng.

Ūi-iām ê pēⁿ-in pau-koah NSAID (chí-thiàⁿ io̍h-á), Helicobacter pylori (bâi-kín), hun, chiú-cheng, chū-thé-bián-e̍k-pēⁿ.

A-hêng bān-sèng ūi-iām khah chia̍p hoat-seng tī ūi-té ê pō·-ūi. Che kap chū-thé-bián-e̍k īⁿ-siông ū koan-hē (ok-sèng pîn-hiat, kah-chōng-soàⁿ-iām). B-hêng kap ūi-tō· khah ū koan-hē, tì-pēⁿ ê in-sò· pau-koah H. pylori, NSAID, pēⁿ-to̍k (pâu-chín, CMV). Kî-tiong tn̂g-kî sú-iōng NSAID sī siāng chia̍p tú--tio̍h ê goân-in.

Ūi-iām sī seⁿ ūi-gâm ê gûi-hiám in-chú chi it.