Thó-lūn:Se-iûⁿ kó͘-tián im-ga̍k

進行的討論
(Tùi 古典音樂 choán--lâi)

西洋古典音樂Siu-kái

西洋古典音樂歐洲古典音樂是自西方中世紀(西元1000年左右)發展到今,由歐洲主流文化創作出來的藝術宗教音樂廳音樂佮音樂傳統,上發達時行的時期是1550年1900年的坎站。

這種音樂參考著西洋的古典傳統(像希臘文化),伊強調形式主義,精密幼細的功夫論述佮評論,嘛要求聽眾著下精神欣賞,音樂有用一套正式的樂譜系統記載落來;古典音樂的作品一般是照寫落來的文本做標準來定義,毋是根據特別一擺的表演,這款音樂和美術、高等文化有底代,有時陣抑會予人批評過頭行精英主義,總是真濟"古典"作品當初攏嘛是當時行的流行音樂,到甲20世紀晚期,聽眾對這款音樂比較無趣味。

"古典音樂"抑會當指1730年1820年這段時期行的古典主義的音樂款式,像莫札特(Mozart)、海頓(Haydn)、貝多芬(Beethoven)這寡作曲家攏屬佇這个時期。

返回 "Se-iûⁿ kó͘-tián im-ga̍k" 頁面。