Thó-lūn:Bûn-hòa

(Tùi 文化 choán--lâi)

文化這个詞有漢語文言文的相對詞,意思是"武"、"武力"的顛倒反,後來 日本話共借來表示近代西方kultura(英語:culture)的意思,這个新意涵和過去的"文武"對比無直接的關係,量其約來講,文化會使指人的活動,無相(相同)的定義反應無仝款的分析模式。

聯合國教科文組織(UNESCO)對文化的定義:"set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group". Culture encompasses "in addition to art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs".

通俗的用法定定共文化準做一款評論社會、人種、階層、團體懸低的工具,可比講,有的社會kho·仔認為消費歐洲古典音樂是高尚的文化行為,哺檳榔就無算是文化。

關係藝術文化的文章 siu-kái

返回 "Bûn-hòa" 頁面。