Thó-lūn:Pin-nn̂g

進行的討論
(Tùi 檳榔 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ (Pin-nn̂g) pún-té khan tī holopedia.net.

檳榔Siu-kái

 
檳榔

檳榔(學名: Areca catechu)是一款生佇太平洋亞洲非洲東部的樹仔的果子

口味Siu-kái

  • 菁仔
  • 紅灰
  • 白灰
  • 包葉
  • 荖藤

文化Siu-kái

參考: 檳榔西施

臺灣,勞動者是檳榔上主要的消費群,哺檳榔hông認為是標準的勞工階級的行為。

相關的文章Siu-kái

返回 "Pin-nn̂g" 頁面。