Thó-lūn:Kok-chè Hoè-pè Ki-kim

進行的討論
(Tùi 國際貨幣基金 choán--lâi)

國際貨幣基金Siu-kái

國際貨幣基金 (英語: International Monetary Fund, IMF),發落全球金融系統的國際組織

國際貨幣基金佮世界銀行攏是第二次世界大戰布列敦森林系統(Bretton Woods system)的核心組織。

返回 "Kok-chè Hoè-pè Ki-kim" 頁面。