Thó-lūn:Tāi-chhoan-hiong

(Tùi 大村鄉 choán--lâi)

大村鄉 siu-kái

 
大村鄉佇彰化縣的位置

大村鄉臺灣彰化縣中部,東爿面是八卦山的山頭佮南投縣做界線,西爿交界的是埔鹽鄉,北爿交界的是花壇鄉秀水鄉,南爿交界的是員林鎮埔心鄉,鄉裡大部份是水田咧種稻仔、青菜佮巨峰葡萄,工商業並無啥發達,只有佇縱貫線公路邊有較濟工廠,較大間的有正新輪胎、美利達、津津食品。

地名溯源 siu-kái

大村鄉古名叫大庄,佇清朝時先是燕霧保咧管,了後燕霧保人愈來愈濟,為了管理拆做燕霧上保、燕霧下保,大庄屬燕霧下保,到日本統治的時陣共改名大村鄉到現在。

行政區 siu-kái

共16村:
大村村、大崙村、大橋村、加錫村、平和村、田洋村、村上村、南勢村、美港村、茄苳村、貢旗村、黃厝村、新興村、過溝村、福興村、擺塘村。
大部份是一姓庄抑是主姓庄。[1]

交通 siu-kái

 • 中山高速公路|國道一號(中山高)
  • 埔鹽系統交流道207,連接台76線)
 • 台1線
 • 縣道137號:花壇鄉 - 大村鄉 - 員林鎮
 • 縣道146號:埔心鄉 - 大村鄉
 • 縱貫線
  • 大村車站

教育 siu-kái

大學 siu-kái

 • 大葉大學

國民中學 siu-kái

國民小學 siu-kái

特產 siu-kái

 • 巨峰葡萄

旅遊 siu-kái

 • 台大蘭園
 • 台豐高爾夫球場

外部連結 siu-kái

參考資料 siu-kái

 1. 林美容,一姓村、主姓村與雜姓村: 台灣漢人聚落型態的分類
返回 "Tāi-chhoan-hiong" 頁面。