Thó-lūn:Má-chó͘

(Tùi 媽祖 choán--lâi)
 
福建莆田湄州的媽祖石雕
關係福建沿海的島嶼,看媽祖島這篇

媽祖,在世的時名號做林默娘 (林默娘),對臺灣福建沿海的濟濟信徒來講,伊是守護討海人、行船人的查某神明媽祖島就是為伊號的。

媽祖嘛有人稱呼做媽祖婆阿媽天上聖母

舊曆 (咱人)三月二三是媽祖生,逐年臺灣的媽祖廟攏有迎媽祖的風俗,民間流傳一句俗語,號做三月痟媽祖

返回 "Má-chó͘" 頁面。