Thó-lūn:Phô͘-chhân-chhī

(Tùi 莆田 choán--lâi)

莆田市

siu-kái
 
莆田市的位置

莆田市漢語拼音:Pútián Shì)是中國福建省的一个地級市

行政區劃

siu-kái

莆田下跤有四个區,一个縣


  • 莆仙戯曲

外部連結

siu-kái

返回 "Phô͘-chhân-chhī" 頁面。