Thó-lūn:Ke-lāi-hòa

進行的討論
(Tùi 家養化 choán--lâi)

家養化Siu-kái

家養化英語domestication)嘛有講落性,是動物植物經過選擇,變做所利用佮控制的過程,佇演化上會使講是一款人工選擇的過程。

相關的文章Siu-kái


返回 "Ke-lāi-hòa" 頁面。