Thó-lūn:Hô-chhoan

進行的討論
(Tùi choán--lâi)

河川Siu-kái

 
亞馬孫河(Amazonas R.)的河口。

河川河流,是陸地上的水流,會流入大海、湖泊抑是別个河川,有時嘛會流入地下抑是焦洘。

河川的名Siu-kái

漢語內面,用來共河川號名的字有水、江、河、川、溪等等,其中江是古早長江的名:河是古早黃河的名,一般講起細條的河川號做溪,毋過猶無一定的標準。

中國福建,大條的河川一般號做江,親像閩江參晉江,細條河川號做溪,親像建溪。

臺灣,大部份的河川攏是號做溪,親像高屏溪,少數號做河,親像基隆河、淡水河,臺灣嘛有一寡河川號做川,親像臺中的綠川,抑是日本時代的高雄川(現在的愛河)。

參見Siu-kái

返回 "Hô-chhoan" 頁面。