Pang-chān:火山

(Tùi 火山 choán--lâi)


印尼爪哇島(Java Island)个婆羅摩(Bromo)佮瑟美露(Semeru)(後壁)火山咧衝煙

火山是一種地質(geology)頂懸咧講个地形,大份是惑星火漿爆發了後造成个,踮佇木星土星海王星衛星嘛有一種冰火山,另外閣有一種湳火山地球个火山定踮佇地殼地枋較臨个所在,毋過有寡火山是踮佇地枋較內底面號做燒點(hotspot)个所在;這款火山佇太陽系別个石頭形惑星佮衛星嘛看會著。