Thó-lūn:Hoé-soaⁿ

進行的討論
(Tùi 火山 choán--lâi)

火山Siu-kái

 
印尼爪哇島(Java Island)的婆羅摩(Bromo)佮瑟美露(Semeru)(後壁)火山咧衝煙

火山是一種地質(geology)頂懸咧講的地形,大份是惑星的火漿爆發了後造成的,踮佇木星土星海王星衛星嘛有一種冰火山,另外閣有一種湳火山地球的火山定踮佇地殼地枋較臨的所在,毋過有寡火山是踮佇地枋較內底面號做燒點(hotspot)的所在;這款火山佇太陽系別个石頭形惑星佮衛星嘛看會著。

返回 "Hoé-soaⁿ" 頁面。