Thó-lūn:Ông-lâi

新增話題
進行的討論
(Tùi 王梨 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.

王梨Siu-kái

 
王梨

王梨是一種熱帶果子,原本出產佇南美洲,葡萄牙人佇17世紀引進到澳門(Macau),了後漸漸傳到廣東海南臺灣

返回 "Ông-lâi" 頁面。