Thó-lūn:Chí

(Tùi 種子 choán--lâi)

/ 種子植物生湠的一種方法,成熟的植物佇母花授粉了後會結子,有的閣結足濟子,來產生新的下一代,植物這種用種子來生湠的方式是有伊的優點,會當靠大量的種子來確保伊的種類有較濟的機會來永遠生存落去,毋過佮別種生湠方式比起來是較歹來掌握血統純正佮後一代的品質。

種子的形體:

 • 就植物種類來講有:
 • 就植物掖種方便性來講有:
  • 又輕又袂輸仔羽毛予吹來四界飛的子。
  • 外口包果子核來予禽獸咬去食過才四界放的子。
  • 會勾會黏佇禽獸身軀頂綴咧四界走的子。
  • 果子殼會家己煏開予種子四界噴的子。
  • 會浮袂浸爛去會當綴四界流的子。

幫贊頂懸說明用 siu-kái


各種的子 siu-kái

返回 "Chí" 頁面。