Thó-lūn:Chúi

(Tùi choán--lâi)

Kiat-kò͘Siu-kái

Chit phiⁿ ê tē 2 kah tē 4 pha lóng sī teh kóng chúi tùi seng-bu̍t ê lō͘-iōng, hoān-sè ē-sái ha̍p-pèng iah-sī khǹg liân-soà. A-giâu 19:28, 18 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

 
水道頭出來的水。

地球頂上蓋普通的液體,水無色水,鼻起來佮啖起來嘛無味,內底攏是水,對天頂落落來的水就是雨水,水若冷甲一个程度,就會堅凍,煞變做冰抑是,若準水拄燒甲一个程度,伊就會滾,變做水煙。

植物動物攏著食水才會活,因為水佇活物的體內有太濟路用佇咧,比論講,水是汗、血、喙瀾佮尿上主要的成份,汗予身體袂傷熱,血對胃腸共營養送去到身體的逐个部份,予人會活,喙瀾幫贊人佮動物共食物消化,尿共(禾黑)的化學品送離開身體。

水嘛是飲料主要的成份,比論牛奶、果汁佮酒攏是,逐款飲料攏另外有加味或者是營養成份,親像果子抑是酒精,鶴佬話四常共煮過,會啉得的水叫做抑是白茶,泡茶米的提另外共號做茶米茶。

生物學來講,水對細胞誠重要,因為水會當共不止仔濟物件消溶,水成做化學反應的媒介,予化學反應通發生,食的物質嘛透過水送去規身驅每一个所在,水予咱保持固定的溫度,體溫傷懸的時,咱流出來的汗若焦去,溫度自然就降落來,水嘛共身體內底無路用佮有毒的物件透薄,變做尿,通排出體外。

化學來講,水分子是用二个氫原子(H)佮一个酸素原子(O)組成的,伊的分子式是H2O。

其他語言的連結Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: water

返回 "Chúi" 頁面。