Thó-lūn:Le̍k-sek Hô-pêng

(Tùi 綠色和平 choán--lâi)

Tâi-oân ê thó-hái chûn-tūi ū iōng "trawling" chit khoán ki-su̍t lia̍h-hî. Só·-í góa siong-sìn èng-kai ū 1-ê Hō-ló-oē ê kóng-hoat. Hoān-sè sī "thoa-bāng" (chham-khó Hôa-gí), hoān-sè m̄ sī. A-giâu 04:11, 10 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

綠色和平

siu-kái
關係仝名的廣播電台,請看綠色和平廣播電台

綠色和平 (Greenpeace)是一个國際環保組織,1971年佇加拿大溫哥華成立,早期主要是行非暴力[直接行動的手段反對核爆試驗佮掠海翁,後來綠色和平注重其他的環境議題,包括海底拖網(英語: bottom trawling)、全球燒烙化基因工程,綠色和平佇四十一个國家有國家級佮地方級的辦公室,總部設佇阿姆斯特丹,綠色和平約略有二百八十萬个捐錢的支持者,另外又閣有接受慈善基金會贊助,(人因)無對政府抑是企業界募款。

外部連結

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 綠色和平

返回 "Le̍k-sek Hô-pêng" 頁面。