Thó-lūn:Tâi-oân Kok-chè Chō-chûn

新增討論
進行的討論
(Tùi 臺灣國際造船公司 choán--lâi)

臺灣國際造船公司Siu-kái

臺灣國際造船公司簡稱臺船,是臺灣上大的造船公司,總公司佇高雄市,佇高雄市參雞籠市造傳廠

臺船的前身是1937年成立的"臺灣船渠株式會社"(Taiwan Senkyo Kabusikigaisya),1946年參兩間公司合併,成立"臺灣機械造船公司",後來閣分割做"臺灣機械"參"臺灣造船"。

1978年臺灣造船參"中國造船"合併,用中國造船的名,2007年改做這站的名。

返回 "Tâi-oân Kok-chè Chō-chûn" 頁面。