Thó-lūn:Hoe

新增話題
進行的討論
(Tùi choán--lâi)

Hîong-hoe, chhû-hoe kap chhû-hîong kâng-tu chit-kúi-ê sû, nā kā hîong kap chhû ēng kang kap lâi tāi-thhè, kám ē koh khah-hó? Kóng--khí-lâi, Hō-ló ká-ná khah bô ēng hîong, chhû lâi kóng sèng-pia̍t, nā kang kap sī ēng kah chin phó-phiàn. Bóng chham-khó. Taokara 06:25 26 Cha̍p-jī-goe̍h, 2005

Siu-kái

開花植物,也著是Magnoliophyta的生殖器官,花的功能是透過有性繁殖來產生種子,花受精後發育做果子,果子內底有種子。

花的解剖Siu-kái


 • 花柄
 • 花托
 • 花萼 (calyx) :一箍萼片(sepal)的合稱,肉身較筋韌,會得通保護花佮支持花蕊,伊定定是青色的,毋過有的種類伊生得佮花葉足成的。
 • 花冠 (corolla) – 一箍花葉(petal)的合稱,肉身步平較薄較軟,有色水佮芳味,會得通唌昆蟲來採花授粉,花葉佮萼柄合稱花被,常在使用佇花葉佮萼片較歹分別的花蕊。
  • 雄蕊 (androecium):由花絲佮花藥來構成,花藥有花粉袋仔,內底有花粉,花粉內底有雄性的生殖細胞。
  • 雌蕊 (gynoecium):由子房、花柱佮柱頭構成,柱頭成熟的時陣會分泌粘液,是接受花粉的所在,子房內底有胚珠佮胎座,接受花粉受精吼的胚珠會佇胎座遐發育成做種子

花的特徵Siu-kái


 • 不完全花:一蕊花若是有萼片、花葉、雄蕊佮雌蕊著號做"完全花",若是欠其中任何一部份著號做"不完全花"。
 • 無花被:欠花被(萼片佮花葉)的花。
 • 單被花:花被中干焦有萼片或干焦有花葉的花。
 • 單性花: 一蕊花仝時有雄蕊佮雌蕊兩種生殖器官著號做"雙性花",若是一蕊花干焦有雄蕊或雌蕊,或者是雖罔仝時有雄蕊佮雌蕊,毋過其中一種已經退化失去功能,按呢就號做單性花。
 • 雄花:一蕊花干焦有雄蕊,或者雄蕊有效,雌蕊無效。
 • 雌花:一蕊花干焦有雌蕊,或者雌蕊有效,雄蕊無效。
 • 雌雄仝株:一个植物的花攏是單性花,啊雄花佮雌花仝佇這欉植物。
 • 雌雄異株:一个植物的花攏是單性花,啊雄花佮雌花無生佇仝一欉。
 • 柱花受粉:花粉對雄蕊落落去仝一蕊花的雌蕊柱頭。
 • 副花冠:花冠的附屬物,位佇花冠的中央或內側,一箍或者幾若箍,形狀無仝,色水定定特別顯目,伊的功能是增加花蕊的吸引力,吸引昆蟲來幫贊受粉。
返回 "Hoe" 頁面。