Thó-lūn:Ô-á-chian

新增話題
進行的討論
(Tùi 蚵仔煎 choán--lâi)

蚵仔煎Siu-kái

 
蚵仔煎

蚵仔煎 (英語: oyster omelette),用蚵仔去煎的小食,臺灣的蚵仔煎一般用較細粒的蚵仔,類似的蚵仔料理:蚵餅。

返回 "Ô-á-chian" 頁面。