Pang-chān:閉前不圓唇母音

(Tùi 閉前不圓唇母音 choán--lâi)


Pì chêng put oân-tûn bú-im
i
IPA pian-hō 301
pian-bé
HTML bé cha̍p-chìn-ūi i
Unicode cha̍p-la̍k-chìn-ūi U+0069
X-SAMPA Im-piau i
ASCII Im-piau i
siaⁿ-im
IPA母音
chêng chhù chêng iong chhù āu āu
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
ɪ̈ • ʊ̈
ɯ̽ • ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
 • ø̞
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
chhù pì
poàn pì
tiong
poàn khai
chhù khai
khai
Paired vowels are: unrounded • rounded
This table contains phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]

IPA help • IPA key • chart •  chart with audio • view base table • view

閉前不圓唇母音是一種母音

閩南語白話字內底个「i」讀這音。