Pì iong put oân-tûn bió-im

(Tùi Pì iong put oân-tûn bú-im choán--lâi)

Pì iong put uân-tûn guân-im (ing-gú: close central unrounded vowel) hi̍k-tsiá ko iong put uân-tûn guân-im (ing-gú: high central unrounded vowel)[1] sī tsi̍t-kuá gú-gên lāi-té sú-iōng ê tsi̍t-tsióng guân-im. Kok-tsè im-piau lāi-té tāi-piáu tsit-ê piau-im hû-hō tsiū-sī ⟨ɨ⟩, tō-sī tsah-ū "hîng-kòng" (橫槓) ê sió-siá jī-búi⟩. Hû-hō hām siañ-im ê hîng-sik thong-siông lóng hông kiò-tsò tsah-ū hîng-kòng ê jī-bióɨ⟩.

Pì iong put uân-tûn guân-im
ɨ
IPA pian-hō 317
pian-bé
HTML bé cha̍p-chìn-ūi ɨ
Unicode cha̍p-la̍k-chìn-ūi U+0268
X-SAMPA Im-piau 1
ASCII Im-piau i"
siaⁿ-im
IPA ê bú-im
chêng chhù chêng iong chhù āu āu
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
ɪ̈ • ʊ̈
ɯ̽ • ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
 • ø̞
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
chhù pì
poàn pì
tiong
poàn khai
chhù khai
khai
Paired vowels are: unrounded • rounded
This table contains phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]

IPA help • IPA key • chart •  chart with audio • view

Tsù-kái

siu-kái
  1. While the International Phonetic Association prefers the terms "close" and "open" for vowel height, many linguists use "high" and "low". (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • Guarayu language
  • University of São Paulo
  • International Phonetic Association
  • vowel height

Guā-pōo lên-ket

siu-kái