Bú-im (母音), ia̍h sī kiò choè goân-im (元音), sī tan-im (單音, phone) ê chi̍t chióng, kap chú-im siong-tùi. Bú-im sī tī hoat-im koè-têng kan iû khì-liû thong-koè chhùi-khiuⁿ m̄ siū kàu chó͘-gāi tha̍k chhut ê siaⁿ-im.

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
Khì Wiktionary chhâ
Bú-im chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Vowels