Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1506 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1496 · 1497 · 1498 · 1499 · 1500 · 1501 · 1502
1503 · 1504 · 1505 · 1506 · 1507 · 1508 · 1509
1510 · 1511 · 1512 · 1513 · 1514 · 1515 · 1516 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Koa-kio̍k

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái