Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1516 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1506 · 1507 · 1508 · 1509 · 1510 · 1511 · 1512
1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519
1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525 · 1526 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái