Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1522 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1512 · 1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518
1519 · 1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525
1526 · 1527 · 1528 · 1529 · 1530 · 1531 · 1532 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái