Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1527 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1517 · 1518 · 1519 · 1520 · 1521 · 1522 · 1523
1524 · 1525 · 1526 · 1527 · 1528 · 1529 · 1530
1531 · 1532 · 1533 · 1534 · 1535 · 1536 · 1537 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái