Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1525 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519 · 1520 · 1521
1522 · 1523 · 1524 · 1525 · 1526 · 1527 · 1528
1529 · 1530 · 1531 · 1532 · 1533 · 1534 · 1535 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái