Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1534 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1524 · 1525 · 1526 · 1527 · 1528 · 1529 · 1530
1531 · 1532 · 1533 · 1534 · 1535 · 1536 · 1537
1538 · 1539 · 1540 · 1541 · 1542 · 1543 · 1544 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái