Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1511 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1501 · 1502 · 1503 · 1504 · 1505 · 1506 · 1507
1508 · 1509 · 1510 · 1511 · 1512 · 1513 · 1514
1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519 · 1520 · 1521 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái