Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1516 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1506 · 1507 · 1508 · 1509 · 1510 · 1511 · 1512
1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519
1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525 · 1526 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái