Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1526 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1516 · 1517 · 1518 · 1519 · 1520 · 1521 · 1522
1523 · 1524 · 1525 · 1526 · 1527 · 1528 · 1529
1530 · 1531 · 1532 · 1533 · 1534 · 1535 · 1536 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái