Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1507 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1497 · 1498 · 1499 · 1500 · 1501 · 1502 · 1503
1504 · 1505 · 1506 · 1507 · 1508 · 1509 · 1510
1511 · 1512 · 1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái