AT&T Inc. (NYSET) sī Bí-kok ê tiān-sìn kong-si. AT&T Inc. chêng-sin sī 1983 nî American Telephone & Telegraph hun-thiah liáu-āu sin siat ê Southwestern Bell Corporation, āu-lâi kái miâ chò SBC Communications Inc. Tī 2005 nî, koh kái chò chit-má ê AT&T Inc..

AT&T chóng-pō͘.