Im-miâ A ê im-hû, tī kò͘-tēng Do ê solfège im-kai (fixed-Do solfège scale) lāi-bīn chhiùⁿ chò La, siat tī G téng-koân.

Siat chò 440 Hz pîn-lu̍t ê A, mā hō chò A440, sī im-ko (pitch) phiau-chún ê chi̍t khoán, pí i koân ê pîn-lu̍t chiō khah koân im, pîn-lu̍t nā khah kē chiō sī khah kē ê im.