Solfège sī beh o̍h im-ga̍k ê lâng siōng-tiōng-iàu ê hùn-liān, beh hō͘-lâng khoàⁿ-ū ga̍k-phó͘. Lâng kóng o̍h kàu bóe-·á ōe-tàng tit-tio̍h "thiaⁿ-ōe-tio̍h ê ba̍k-chiu" kap "khoàⁿ-ōe-tio̍h ê hīⁿ-á", tō-sī kóng kiàn-nā khoàⁿ-tio̍h ga̍k-phó͘ sim-lāi tō chai-iáⁿ i thiaⁿ-·khí·lâi siⁿ-chò siáⁿ-khoán, a nā thiaⁿ-tio̍h im-ga̍k mā ū hoat-tō͘ thang kā siá-·lo̍h·lâi.

Jī-goân

siu-kái

Solfège chit-jī sī Hoat-kok-ōe, ì-sù sī im-ga̍k ê lí-lūn. Hoat-kok-ōe chit-jī iū-koh sī ùi Italia-ōe ê solfeggio lâi ê, sī kā sol kap fa chit 2-ê im-hû ê miâ kap-chò-hóe. Tī Eng-gí khah-bô tī ēng solfège chit-jī, lóng kóng "sight reading".

Liān-sı̍p

siu-kái

Ōe-hiáu solfège ê lâng ài ōe-hiáu chit-kúi-hāng ki-su̍t: bat im-hû ê kì-hoat, khoàⁿ-tio̍h im-hû tō chai-iáⁿ i-ê im-khoân, koh chai-iáⁿ i chiàm-ê sî-kan tn̂g-té, tùi kòng-thûi-phó͘ ê su-siá-hē-thóng mā ài ū liáu-kái. Beh o̍h solfège tō-tī ài chiàu-khí-kang lâi liān-sı̍p chit-kúi-ê ki-su̍t.

  1. Ùi kok-chióng tiāu-sèng ê im-kai o̍h-khí, chiah lâi o̍h im-têng, hô-siaⁿ.