Amen[1], he̍k-chiá siá A-men[2], iā ū chò À-bēng[3], sī Hi-pek-lâi Sèng-keng kiam Sin-iok lāi-té piáu-tat khak-tēng ê ōe. Chit jī hō͘ Ki-tok-kàu tô͘ ēng ùi kî-tó he̍k-chiá kî-tha kóng-ōe ê sî-chūn, chiàu bô-kâng kàu-hōe ū bô kâng ê sú-iōng si̍p-koàn, chú-iàu ēng ùi chi̍t kù he̍k-chiá chi̍t tōaⁿ kóng-ōe oân-kiat ê sî-chūn.

Chù-khaSiu-kái

  1. Âng-phôe Sèng-keng ê siá-hoat
  2. Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng ê siá-hoat
  3. Má Ngá-kok kap Pa-khek-lé Sèng-keng ê hoan-e̍k