Âng-phoê Sèng-keng

(Tùi Âng-phôe Sèng-keng choán--lâi)

Âng-phoê Sèng-keng (hàn-jī: 紅皮聖經) sī 1970 nî-tāi ê Tâi-gí Sin-iok Sèng-keng hoan-e̍k-pún. Che sī Tâi-oân chi̍t-kóa-á chú-liû ê Ki-tok-sin-kàu, Thian-chú-kàu cho͘-chit hia̍p-tiâu hoan-e̍k chhut-lâi ê sin e̍k-pún. Hoan-e̍k goân-chek kin-kù Eugene Nida ê hong-hoat-lūn, chhin-chhiūⁿ Eng-bûn Hó Siau-sit Sèng-keng ê pán-pún.

Âng-phoê Sèng-keng tē 571 bīn.

Miâ-chheng kap iōng-jī Siu-kái

Âng-phoê Sèng-keng bô tan-1-ê chèng-sek ê miâ-chheng. Chheh-phôe ìn "Sin-iok", ah Eng-bûn ê sū (chok-chiá Albert V. Fedders) kiàn-gī ē-sái hō-chò "The Ko-Tân Colloquial Taiwanese Version", kán-chheng "The Kô-Tân Version" (KTV) a̍h-sī "The Kerymatic Taiwanese Version" (KTV), Tâi-gí siá chò "Ko-Tân Tâi-oân Pe̍h-oē Sèng-keng E̍k-pún" a̍h-sī "Ēng Tâi-gí Thôan-pò͘ Hó-siau-sit ê Sèng-keng E̍k-pún". Chóng--sī it-poaⁿ lâng kiò i chò Âng-phoê Sèng-keng.

Kah Pa-khek-lé Sèng-keng kāng-khoán iōng Pe̍h-oē-jī chò su-bīn bûn-jī.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ Siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat Siu-kái