Sin-kū-iok ê Sèng-keng

(Tùi Pa-khek-lé Sèng-keng choán--lâi)

Sin-kū-iok ê Sèng-keng1933 nî chhut-pán ê 1 pún Pe̍h-oē-jī Sèng-keng. Chit pún sèng-keng ū-sî hō͘-lâng kiò chò Pe̍h-oē-jī Sèng-keng ia̍h sī Pa-khek-lé Sèng-keng. Eng-gí miâ sī Amoy Romanized Bible.

Sin-kū-iok ê Sèng-keng

Le̍k-súSiu-kái

Pa-khek-lé1916 nî chhut-pán Sin-iok, tī 1930 nî hoan-hó Kū-iok, tī 1933 nî chhut-pán Sin-iok kap Kū-iok ê choân-su, hō-chò Sin-kū-iok ê Sèng-keng. Iōng Pe̍h-ōe-jī hêng-bûn. Pa-khek-lé kap i ê chō͘-lí chham-khó chá-chêng, iáu-bōe chiâu-chn̂g ê Pe̍h-oē-jī e̍k-pún.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái