Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng

Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng sī 1 pún iōng Pe̍h-oē-jī su-siá ê Sin-iok Sèng-keng. Chit pún Sèng-keng ê hoan-siá, chú-iàu sī chham-khó Pa-khek-lé ê Sin-kū-iok ê Sèng-keng kap Hi-lia̍p-bûn Sin-iok Sèng-keng Tē 4 Siu-tēng-pún (The Greek New Testament, Fourth Revised Edition), 2007 nî 10 goe̍h oân-sêng, 2008 nî 1 goe̍h Tâi-oân Sèng-keng Kong-hōe chhut-pán.

Bibles in Taiwanese.jpg

MiâSiu-kái

Chit pún Sèng-keng ū kúi-nā chióng miâ. Chheh-phoê sī Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng kap hàn-jī 現代台語新約聖經. Pán-koân-ia̍h sī Hiān-tāi Tâi-gú E̍k-pún Sin-iok Sèng-keng, hàn-jī 現代台語譯本新約聖經, Eng-gíToday's Taiwanese New Testament Romanized Edition. Sū-giân lāi-té sī Sin-iok Sèng-keng Hiān-tāi Tâi-gú E̍k-pún.