Amir-kok, thang hoan-e̍k chú siú-tiúⁿ-kok, ông-kok, thâu-lâng-kok, sī amir, chi̍t khoán Islam kun-chú, leh thóng-tī ê chèng-tī léng-thó͘.

Koan-liân Siu-kái

Wi fi