Andes Soaⁿ-me̍h sī lio̍k-tē siāng-siōng-chhiâng ê soaⁿ-me̍h, tī lâm-bí-chiu ê sai-hoāⁿ, hoān-ûi tùi Pa-ná-má it-ti̍t-kàu Tì-lī.

Andes Soaⁿ-me̍h
Se-pan-gâ-gí: Cordillera de los Andes
Geography
Kok-ka

Andes Soaⁿ-me̍h ê khoan pêng-kin sī 241 kong-lí, siōng-khoaⁿ chhù tī Arica tio̍h Santa-Cruz chi-kan, khoaⁿ-iok-750 kong-lí. Kui-ê soaⁿ-me̍h ê pêng-kin hái-poa̍t 3660 bí, ū chin-choē ko-hong chiong-nî chek-seh, hái-poa̍t chhiau-koè 6000 bí.

Tióng-iok 7500 kong-lí, sī Hí-má-la̍h-ngá Soaⁿ-me̍h ê saⁿ-poē, mā-sī lio̍k-tē siāng-siōng-chhiâng ê soaⁿ-me̍h, ùi-ūi tī hái-ē kap tē-siōng choè-tn̂g ê soaⁿ-me̍h tiong-iûⁿ-chit (tióng-iok-80000 kong-lí).

Iû pe̍h ò͘-khí sî-tāi hêng-sêng ê hoe kang giâm cho͘-sêng, sī lâm-ke̍k chiu pán teh-chè-ap chih khek lâm-bí pán teh sî só͘ lēng khí ê, sio̍k tāi-iûⁿ tē-khak. ha̍k-chiá jīn-ûi, koè-khì ê 2800-bān nî keng, iû tē-khak ūn-tōng chō-sêng ê hoé-soaⁿ po̍k-hoat kap toē-tín, kā an toē-si soaⁿ-me̍h ê ko-tō͘ thê-seng 1500 bí.

Andes Soaⁿ-me̍h khòng bah hong-hù, te̍k-pia̍t sī tâng khòng, sè-kài siōng toā--ê toē-ē tâng khòng chhái khòng-tiûⁿ chiū tī chit ê soaⁿ-me̍h tiong, chāi-tē té chhim ta̍t 1200 bí, chhái-khòng khiⁿ-tō chóng-tiúⁿ chhiau-koè 2000 kong-lí.