Angle-hòa (anglicisation) sī chí kā gōa-jī, hō-miâphiàn-gí kái chò tī Eng-gí hong-piān tàu-jī, ho͘-im, kap liáu-kái ê hêng-sek. Pau-koat tùi gōa-jī ê têng-sin tàu-jī, pí-lūn goân Hoat-gí tan-jī dent-de-lion (ì-sù sī "sai ê chhùi-khí") chioh ji̍p Eng-gí liáu-āu, keng-kòe Eng-gí-hòa piàn chò sī dandelion.

Siong-koanSiu-kái