Choán-siá ji̍p Ji̍t-pún-gí

Tī kin-sè Ji̍t-gí ê bûn-jī, tùi gōa-lâi-gí kap gōa-gí hō-miâ, it-poaⁿ sī lī-ēng katakana kì-siá. Chit khoán choán-siá (transcription) ê kòe-têng, sī kā lâi-goân giân-gí ê ho͘-im, chiàu óa-kīn ê Ji̍t-gí siaⁿ-im lâi tùi-èng, kì ji̍p katakana im-chat (giâm-keh kóng khí sī mora). Pí-lūn Eng-gí ê America, choán ji̍p Ji̍t-gí sī siá アメリカ (A-me-ri-ka).

Ūi tio̍h piáu-hiān chi̍t kóa bô tī Ji̍t-gí chāi-lâi ho͘-im lāi-bīn ê im, ū chi̍t kóa katakana kap in-ê cho͘-ha̍p sī te̍k-pia̍t ūi choán-siá gōa-gí jī siat-kè--ê, chhan-chhiūⁿ フォ (fo) kap ヴ (vu).

Siong-koan

siu-kái