Anglo-Saxon lâng (óa-im: "Áng-ló Sak-sòn *") sī chêng 5 sè-kí hit chūn tō khiā tī Eng-lân ê jîn-kûn. Tang-tiong hâm kha-chá tùi Au-chiu tāi-lio̍k kòe Britain ê German pō͘-lo̍k kiam in ê āu-sin, mā ū chāi-lâi kiâⁿ Anglo-Saxon bûn-hòa ê jîn-kûn.