Aztec Ji̍t-thaû Chio̍h

Aztec Ji̍t-thaû Chio̍h (Piedra del Sol) sī tī México México Siâⁿ Chapultepec Kong-hn̂g ê Kok-ka Jîn-lūi-ha̍k Phok-bu̍t-koán chhoē--tio̍h-ê. Bí-kok Texas ê El Paso mā ū chhāi 1 tè ho̍k-chè-phín. Chit tè chio̍h ēng 1 ê îⁿ-hêng lâi kì-lio̍k Aztec la̍h-ji̍t (Calendario Azteca).

México goân-pán ê Aztec Ji̍t-thaû Chio̍h.
Texas ê Aztec Ji̍t-thaû Chio̍h, ho̍k-chè-phín.