Bân-jîn Sam-si̍p-lio̍k-sèng

Bân-jîn Sam-si̍p-lio̍k-sèng (閩人三十六姓), mā kóng Hok-kiàn Sam-si̍p-lio̍k-sèng (福建三十六姓) kah Kiú-bí Sam-si̍p-lio̍k-sèng (久米三十六姓), sī Bêng-tiâu ê sî-āu Bêng Thài-chó͘ phài kàu Liû-khiû kok ê Sam-si̍p-lio̍k-sèng Hok-kiàn lâng ê thóng-chheng, in toā-po͘-hūn sī Hok-kiàn Chôan-chiu hi̍k-tiá Chiang-chiu ê, iā ū kuí chhù sī Hok-chiu ê. In to tsū tī Liû-khiû ê Kiú-bí-chhun.