Bí-ha̍k sī gián-kiù "sím-mi̍h hō-chò súi" ê ha̍k-būn, chit-ê sû pún-sin mā the̍h lâi kóng 1-hāng mi̍h-kiāⁿ sī án-choáⁿ hō· lâng sán-seng hó ê kám-kak ê sèng-chit.

Bí-ha̍k oan-nā sī tiat-ha̍k ê 1-ê hun-ki, chit-ê ha̍k-kho choan-kang su-khó gē-su̍t, kap chhin-chhiūⁿ súi, ko-ngá, ko-siōng, bái, bô-tùi-thīn chiah-ê hē-hāng kap piau-chún.

Bí-ha̍k chit-ê sû, sī tùi Ji̍t-pún hàn-jī-sû 美学(びがく)lâi--ê.