Bîn-chú-hoà (民主化) thong-siông kóng ê sī chi̍t ê kok-ka chèng-khoânto̍k-chhâi thé-chè choán-piàn chò bîn-chú thé-chè ê kòe-têng. Bē-chió lâng chú-tiuⁿ bîn-chú-hoà ē-sái pī khoàⁿ chò sī chi̍t khoán tn̂g-kî koh liân-sio̍k ê le̍k-sú kòe-têng.