Bû-ki hòa-ha̍p-bu̍t

Bû-ki hoà-ha̍p-bu̍t (無機化合物) sī thoàⁿ goân-sò͘ í-goā ê kok goân-sò͘ hoà-ha̍p-bu̍t, chhin-chhiūⁿ chúi, iâm kap liû-sng. put-kò ū chi̍t-koá kán-tan ê hâm-thoàⁿ hoà-ha̍p-bu̍t, chhin-chhiūⁿ it-ióng-hoà-thoàⁿ, jī-ióng-hoà-thoàⁿ, thoàⁿ-sng, thoàⁿ-sng-iâm, chheng-hoà-bu̍t kap thoàⁿ-hoà-bu̍t téng-téng, in-ūi in-ê sèng-chit kap cho͘-sêng hām kî-thaⁿ bû-ki hoà-ha̍p-bu̍t khah sêng, só͘-í mā khoàⁿ-chò bû-ki hoà-ha̍p-bu̍t lâi gián-kiù.